191/2009 (IX. 15.) Kormány Rendelet

16.§

191/2009 (IX. 15.) Kormány Rendelet

16.§ 

 1. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha
 2. a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
 3. b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,
 4. c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
 5. d)az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, vagy
 6. e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre.

(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

(3) Az építtető helyszíni képviselőjeként – ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg – az építési műszaki ellenőr feladata:

 1. a)az Étv. 43. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározottak,
 2. b)az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
 3. c)az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 4. d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 5. e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
 6. f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
 7. g)az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba,
 8. h)az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
 9. i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
 10. j)a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,
 11. k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
 12. l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
 13. m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
 14. n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
 15. o)teljesítésigazolás
 16. oa) kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére,
 17. ob)rögzítése az építési naplóban

a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül,

 1. p)az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,
 2. q)a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és
 3. r)
 4. s)a 13. § (3) bekezdés o)-p) pontjában foglaltak teljesülésének ellenőrzése.

(4) *  Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárás, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásához rendelkezésre álljanak.

(4a) *  Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás végszámla kiegyenlítéséig tart.

(5) *  Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt – az építési naplóban igazoltan – haladéktalanul értesíteni.

(6) Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződés tartalmazza:

 1. a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét,
 2. b)az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét, valamint e-építési napló vezetés esetén a NÜJ-ét,
 3. c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,
 4. d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a kivitelezés várható kezdési és befejezési időpontját,
 5. e)az építési műszaki ellenőrnek a kivitelezési szerződés és az (5) bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódó feladatait,
 6. f) az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét,
 7. g) az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén kívüli további feladatait és felelősségét.
[ Bene Unitatis Kft. ]

Ügyfeleink Mondták Rólunk

“Maximálisan elégedett voltam Dávid munkájának színvonalával, rugalmasságával, precízségével és pontosságával amellyel a vállalat projektjeit kezelte. Dávid emellett a végsőkig tisztességes ember, kellemes társaság, aki példásan vezeti csapatát. Magabiztosan tudom ajánlani bárkinek az építőipari szektorban, és remélem, hogy a jövőben még fogunk együtt dolgozni.”
Dr. Andrei Intbroll
Chief Executive Officer Director
VBL Ltd.
“Elégedett voltam Dávid a Soulbrainnek nyújtott szolgáltatásával. Óriási segítség volt nekünk, hogy Dávid az építőiparra vonatkozó magyar szabályokat és törvényeket ismeri, és azokat kivétel nélkül betartatta a kivitelezőkkel, így mi napról napra közelebb kerültünk a célunkhoz.”
Jae Hoon Noh
Managing Director
Soulbrain HU Kft.
“Dávid szolgáltatásaival sokat segített nekünk abban, hogy eligazodjunk az építési naplóban szereplő magyar követelmények útvesztőiben. Ezáltal mi a saját munkánkra fókuszálhattunk, míg Ő a háttérből segített bennünket.”
Jongmun Lee
Assistant Manager
Sundgo Engineering and Construction
"Dávid munkája és szakértelme, valamint hozzáállása megkönnyítette számunkra, hogy további fejlesztésekbe kezdjünk."
Czafik Zsolt
Tulajdonos-Vezérigazgató
Wellis
[ +]
Év Tapasztalat
[ +]
Milliárd Forint Összértékű Projektért Való Felelősségvállalás
[ +]
Ezer M2 Összterületű Ellenőrzött Építkezés
[ +]
Év Tapasztalat
[ +]
Milliárd Forint Összértékű Projektért Való Felelősségvállalás
[ +]
Ezer M2 Összterületű Ellenőrzött Építkezés